Phrynichus tells us a little about the Athenian practice–but not enough (Eklogai, 75.1-3): “Genesia are not strictly speaking on the day of birth. When you just want to say Happy Birthday,you could use this phrase:”Καλήν γενέθλιαν ημέραν-ήμαρ”

Thus my emendation on Greek culture! Lucian, Gallos 9.10 writes of gathering together to celebrate a daughter’s birthday: “Μίκυλλε,” φησί, “θυγατρὸς τήμερον ἑστιῶ γενέθλια καὶ παρεκάλεσα τῶν φίλων μάλα πολλούς• ἐπεὶ δέ τινά φασιν αὐτῶν. τίς οὖν ὁ τρόπος ἔσται τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων; "Fear prevented me from counting them!"

“Ὢ Ὑπέροχη Θέαινα γενεθλῶν, Ἀκραία Ἄρτεμη καταδέχου τοῦτον σεμνὸν ὕμνον καὶ ἴστη μεγάδωρος εὐλογίας εἰς τὸν γεναθλιαζόμενος ὑπάρξεως αὐτοῦ ἐντὸς ὑλαίου πεδίου. May you spread the light of knowledge everywhere Sorry, your blog cannot share posts by email. However, ‘everydayasceticism’ makes a fantastic point as well; perhaps there is some extant record in late Byzantium that can provide us with an example, albeit somewhat ‘modern,’ of the phrase. And we can add particles for flavor and force: εἰ γὰρ μακάριον γενέθλιον ἦμαρ! Do you have Greek friends? Richard, ΚΑΛΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ ΦΙΛΤΑΤΕ! View all posts by sententiaeantiquae. Would you like to know how to wish them a Happy Birthday in Greek? If you have been to Greece, most likely you have already heard the popular wish «Χρόνια πολλά».

which is short for “God grant you many years!” I suspect it has roots in Byzantium, but I don’t know for sure. Sorry, your blog cannot share posts by email. Oxford Classical Dictionary. Birthday): γενέθλιος ἡμέρα: The ancient Greeks celebrated the birthdays of some of the Olympian gods during the days of the month.

Of course, you would pleasantly surprise every Greek, if you could also sing the birthday song in Greek…So why not give it a try? Oh Great Godess of Birth,Extreme Artemis accept this kind hymn and give great blessing to this birth-celebrating being of this material cosmos. καλὸν (based on καλά γενέθλια). But nowhere could I find an indication of how to wish good fortune on the birthday. How To Say “Happy Birthday” in Ancient Greek, https://linearbknossosmycenae.wordpress.com, “Let it Go” from Frozen is now μέθες τό: How Do you Say “O Tempora” in Ancient Greek? Of the three, I think I like this combination the most: γενέθλιον ἦμαρ εὐτυχὲς The Romans seem to have celebrated birthdays from an early period. But, as with many rituals from the ancient world, we know little about what they entailed and what they meant to the individuals who practiced them.

Does Jerry Seinfeld have Parkinson's disease?

Ἴστη ἀρωγὸς ὑπάρξεως ταύτης καὶ Εὐπλόκαμος, ἐκτείνουσα ἄριστους ἀτραποὺς ἀρετῆς, ἄγουσι εἰς ἀριστεῖα αἰώνια ὡς ψυχὴ ἐξεικονίζοι Σὸν Εὐστέφανη χάριν. ... What is the greek song for happy birthday? (2) poiqe onoma qe eke paronumo. Dazu gehört der Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten durch Partner für deren berechtigte Interessen.

I am going to edit the post to include it.

Dies geschieht in Ihren Datenschutzeinstellungen. Sie können Ihre Einstellungen jederzeit ändern. pantou na skorpizis tis gnosis to fos

aus oder wählen Sie 'Einstellungen verwalten', um weitere Informationen zu erhalten und eine Auswahl zu treffen. I found this in the Greek anthology. Birthdays, according to this entry, became more significant along with ruler-cults and biographical traditions. First of all,i would advice you to use the words Hellas instead of Greece,Hellin instead of Greek[for person either male or female],Hellines instead of Greeks and Hellenic instead of Greek[non person]. Plato (Alcibiades 121c7) notes that all of Asia celebrates the birthday of the great King: ὧν ἂν ἄρχῃ, εἶτα εἰς τὸν ἄλλον χρόνον ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ βασιλέως γενέθλια πᾶσα θύει καὶ ἑορτάζει ἡ ᾿Ασία• ἡμῶν.

Meyalonimi and olviomiri Theaina,thorofori ipsisti evthemonia miras os Perasia isti aroyos skepseos elefsomeni asfalis entos anazitiseos aftis. Yahoo ist Teil von Verizon Media. Would you like to know how to wish them a Happy Birthday in Greek? The words might not be so easy, but it is a short song with a nice message. Here’s a re-post of thoroughly reckless speculation. Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email. This was a very interesting post to read. . hi i know happy birthday is Hróña Pollá, but i would like to know the whole lyrics in greek. Maybe a translation or a link that would help me? May you live (name), and many years, Post was not sent - check your email addresses! But nowhere could I find an indication of how to wish good fortune on the birthday. So, using the Latin Felix Dies Natalis as a model (and the phrase γενέθλιον ἦμαρ from Appian, paralleled in the Greek Anthology as PlatoSparks notes in the comments) and choosing the neuter form to hedge as to whether this is accusative (in an absolute sense) or nominative, I decided to make it up myself (as Palaiophron comments, this is an anachronistic somewhat silly exercise, but once down the rabbit-hole…. I am going to post Happy New Year in Mycenaean Linerar B on our blog to complement this. It pretty much goes like this: Na zisis XXX (your friend's name) ke chronia pola Live long XXX and happy birthday megalos na ginis me aspra malia may you grow to be old and with white hair padoo na skorpizis tis gnosis to fos always spreading wisdom's light ke oli na lene na *enas* (if it's a boy) / *mia* (if it's girl) sofos and everyone saying here is a wise man/woman Ὢ Ἔνδοξη Θέαινα ἐσὲ ὑμνωδῶ καὶ ἀφιερόω τοῦτον τὸν ὕμνον γενέθλης πρὸς Τέι.

may you grow old and. And we can add particles for flavor and force: εἰ γὰρ μακάριον γενέθλιον ἦμαρ!

5 thoughts on “ (Re-Post with Updates) Happy Birthday in Ancient Greek ” TammyJo Eckhart says: January 4, 2017 at 5:15 pm This was a very interesting post … ἐν χαλεπαῖς ὀργαῖς ἀναπηροβίων †γερόντων, “So, I say, Latin speech is common and known to all, but literary speech is not so.” εἴη σοι] I think you are probably right. Latinus, inquam, sermo et vul….

All of which is good to know.

Pure Godess,keep unharmed psychi from any evil. 15 thoughts on “ How To Say “Happy Birthday” in Ancient Greek ” everydayasceticism says: October 22, 2014 at 5:03 pm I know modern Greek uses the expression χρονια πολα! χάλκεον ἀργυρέῳ με πανείκελον, Ἰνδικὸν ἔργον, Oh Enthoksi[“th” like the] Theaina[Theos] ese imnotho[“th” like the] ke afierono touton ton imnon yenethlis pros Tei.

H. W. Auden’s Greek Phrase Book provides a phrase for observing birthday sacrifices: τὰ γενέθλια ἑστιᾶν (1963, 44). You might have heard the song Na Ziseis na ziseis kai Xronia Polla! Any suggestions for improvement?

When did organ music become associated with baseball? So, using the Latin Felix Dies Natalis as a model (and the phrase γενέθλιον ἦμαρ from Appian, paralleled in the Greek Anthology as PlatoSparks notes in the comments) and choosing the neuter form to hedge as to whether this is accusative (in an absolute sense) or nominative, I decided to make it up myself (and I take Palaiophron’s comments below to heart, this is an anachronistic somewhat silly exercise, but once down the rabbit-hole…. What is the greek song for happy birthday?

SA and I follow one another assiduously. More simply, I imagine that Greek and Latin might not have employed parallel constructions in this case, though I do like a lot of the suggestions here. info@omilo.com τίς οὖν ὁ τρόπος ἔσται τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων; "Fear prevented me from counting them!" But with the parallel καλά γενέθλια from PlatoSparks, perhaps καλὸν γενέθλιον ἦμαρ is good too. That was just fun! Σεμνὴ Θέαινα δωροφόρει σεμνότητα καὶ σέβας εἰς τούτη ὕπαρξην. All Rights Reserved.

Among the Athenians, the genesia are a festival.

Χρόνια πολλά! I also think that καλά γενέθλια is great if we think about the sacrifices themselves serving as a metonym for the experience of a birthday and then the phrase growing from that metonym to a general blessing. What is the time signature of the song Atin Cu Pung Singsing? So lets get to work…… hos vetuit me numerare timor, " 'You need to send more people over there, he said, if you want to finish counting today' "

Our friend, Platosparks, tells me that modern Greeks use καλά γενέθλια as a benediction, which seems like a nice derivation from the sacrifice. But there is no point my translating the commentaries, as the Linear B scribes never wrote commentaries on anything.

which is short for “God grant you many years!” I suspect it has roots in Byzantium, but I don’t know for sure.